PRIVAATSUSPOLITIKA

1.Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib põhimõtteid, mille alusel toimub isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine PIDZAAMA HOUSE veebipoes. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja NKT OÜ, Päevalille tee 52, 74117 Maardu, Eesti, tel +372 5567 3751, pidzaama@gmail.com

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on Klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid NKT OÜ töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on füüsiline täisealine isik, kes ostab NKT OÜ kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. NKT OÜ järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. NKT OÜ on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.


2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida NKT OÜ kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab Klient NKT OÜ -le õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida Klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes NKT OÜ -le jagab.

2.3. Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud NKT OÜ viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. NKT OÜ ei vastutaKliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.


3.Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. NKT OÜ võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.2. Lisaks eeltoodule on NKT OÜ -l õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  1. a)Klienton andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalikKliendiosalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad ülesKliendihuvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni 30 päeva.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg –kuni 30 päeva.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni 30 päeva.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni 30 päeva.

3.5. NKT OÜ -l on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted NKT OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. NKT OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Kliendi isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab NKT OÜ organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 

4. Kliendi õigused

4.1. Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui NKT OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Klient saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil pidzaama@gmail.com

4.6. Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. NKT OÜ-l on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades Kliente muudatustest kodulehe pidzaama.ee kaudu .